Projekty UE


GOTEX TEXNOLOGY Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – działanie 1.4 Wzór na konkurencję – ETAP II

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-26-0006/20-02

Tytuł Projektu: Wdrożenie Strategii Wzorniczej drogą do zwiększenia konkurencyjności

Cele projektu: Celem głównym projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej GOTEX TEXNOLOGY Sp. z o.o. Sp. K., dzięki wdrożeniu założeń zatwierdzonej Strategii Wzorniczej, w szczególności poprzez wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu, o nowoczesnym i innowacyjnym, odpowiadającym oczekiwaniom użytkowników wzornictwie i zastosowaniu, w okresie realizacji projektu.
Celami pośrednimi są:
a) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej Strategii Wzorniczej, obejmującego zasoby, działania i sposoby dotarcia do klientów;
b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty;
c) poszerzenie rynków zbytu i pozyskanie nowych klientów poprzez działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych;
d) wzmocnienie pozycji firmy w branży poprzez działania związane z promocją marki;
e) efekty finansowe: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu, GOTEX oczekuje przede wszystkim:
a) trwałej implementacji wzornictwa w rozwój firmy, wdrożenie metodyki Design Management, nawiązanie stałej współpracy z projektantami, podniesienie poziomu wiedzy na temat wzornictwa;
b) dywersyfikacji dotychczasowej oferty produktowej w obszarze usług, dzięki wzornictwu poprzez wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu EcoDeco;
c) poszerzenie obszaru działalności i pozyskanie nowych klientów poprzez zaspokojenie potrzeb dotychczas nie uwzględnianych grup docelowych;
d) działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych;
e) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej strategii wzorniczej, obejmującego zasoby, działania i sposoby dotarcia do klientów;
f) podniesienie poziomu konkurencyjności dzięki wzornictwu;
g) efektów finansowych: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

Wartość projektu: 6 565 863,00 zł
Wkład Funduszu Europejskiego: 2 934 955,00 zł


„Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.05.00-26-0009/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”

Kwota dofinansowania 114 015,30 PLN


„Strategia Wzornicza firmy Gotex drogą do zwiększenia konkurencyjności” – Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencyjność I etap.

Projekt Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Wydatek ogólem 116 850,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 85,00%


Wdrożenie Strategii Wzorniczej drogą do zwiększenia konkurencyjności

GOTEX TEXNOLOGY Sp. z o.o. Sp.K. realizuje „Wdrożenie Strategii Wzorniczej drogą do zwiększenia konkurencyjności”
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-26-0006/20-00

Celem głównym projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej GOTEX TEXNOLOGY Sp. z o.o. Sp. K., dzięki wdrożeniu założeń zatwierdzonej Strategii Wzorniczej, w szczególności poprzez wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu, o nowoczesnym i innowacyjnym, odpowiadającym oczekiwaniom użytkowników wzornictwie i zastosowaniu, w okresie realizacji projektu.
Celami pośrednimi są:
a) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej Strategii Wzorniczej, obejmującego zasoby, działania i sposoby dotarcia do klientów;
b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty;
c) poszerzenie rynków zbytu i pozyskanie nowych klientów poprzez działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych;
d) wzmocnienie pozycji firmy w branży poprzez działania związane z promocją marki;
e) efekty finansowe: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.
Ww. cele zostaną osiągnięte dzięki zakupom środków trwałych, wnip oraz usług doradczych

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:
a) trwała implementacja wzornictwa w rozwój firmy, wdrożenie metodyki Design Management, nawiązanie stałej współpracy z projektantami, podniesienie poziomu wiedzy na temat wzornictwa;
b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty produktowej w obszarze usług, dzięki wzornictwu poprzez wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu EcoDeco;
c) poszerzenie obszaru działalności i pozyskanie nowych klientów poprzez zaspokojenie potrzeb dotychczas nie uwzględnianych grup docelowych;
d) działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych;
e) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej strategii wzorniczej, obejmującego zasoby, działania i sposoby dotarcia do klientów;
f) podniesienie poziomu konkurencyjności dzięki wzornictwu;
g) efektów finansowych: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

Wartość wydatków całkowitych projektu wynosi 6 565 863,00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi wartość 2 934 955,00 PLN.