ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022/POPW 1.4 Z DNIA 24.03.2022 GOTEX TEXNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

stosując zasadę rozeznania rynku przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym 
w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie Strategii Wzorniczej drogą do zwiększenia konkurencyjności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa wartości niematerialnych i prawnych obejmujących wykonanie projektu oraz wdrożenie modyfikacji portalu internetowego firmy wraz z przekazaniem praw autorskich.

Termin i miejsce składania ofert:

  1. Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą/ kurierem na adres wskazany w punkcie 1 zapytania ofertowego lub złożyć w formie podpisanych skanów na adres mailowy: biuro@gotex.pl do dnia 1 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00.
  2. Ofertę składaną osobiście lub pocztą/kurierem zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz dopisać „Oferta – Aktualizacja portalu internetowego”. W takim przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
  3. Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

Termin, miejsce oraz sposób realizacji umowy:

  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 29 kwietnia 2022 r
  2. Miejsce realizacji umowy – GOTEX TEXNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Leśniówka 74, 25-146 Kielce

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się do pobrania poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022/ POPW 1.4
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych usług
Klauzula informacyjna