GOTEX TEXNOLOGY Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – działanie 1.4 Wzór na konkurencję – ETAP II

 

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-26-0006/20-02

Tytuł Projektu: Wdrożenie Strategii Wzorniczej drogą do zwiększenia konkurencyjności

 

Cele projektu: Celem głównym projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej GOTEX TEXNOLOGY Sp. z o.o. Sp. K., dzięki wdrożeniu założeń zatwierdzonej Strategii Wzorniczej, w szczególności poprzez wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu, o nowoczesnym i innowacyjnym, odpowiadającym oczekiwaniom użytkowników wzornictwie i zastosowaniu, w okresie realizacji projektu.
Celami pośrednimi są:
a) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej Strategii Wzorniczej, obejmującego zasoby, działania i sposoby dotarcia do klientów;
b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty;
c) poszerzenie rynków zbytu i pozyskanie nowych klientów poprzez działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych;
d) wzmocnienie pozycji firmy w branży poprzez działania związane z promocją marki;
e) efekty finansowe: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy

 

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu, GOTEX oczekuje przede wszystkim:
a) trwałej implementacji wzornictwa w rozwój firmy, wdrożenie metodyki Design Management, nawiązanie stałej współpracy z projektantami, podniesienie poziomu wiedzy na temat wzornictwa;
b) dywersyfikacji dotychczasowej oferty produktowej w obszarze usług, dzięki wzornictwu poprzez wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu EcoDeco;
c) poszerzenie obszaru działalności i pozyskanie nowych klientów poprzez zaspokojenie potrzeb dotychczas nie uwzględnianych grup docelowych;
d) działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych;
e) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej strategii wzorniczej, obejmującego zasoby, działania i sposoby dotarcia do klientów;
f) podniesienie poziomu konkurencyjności dzięki wzornictwu;
g) efektów finansowych: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

 

Wartość projektu: 6 565 863,00 zł
Wkład Funduszu Europejskiego: 2 934 955,00 zł