Włókniny

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Witamy Państwa na Stronie internetowej Firmy GOTEX.

Mamy nadzieję, że dzięki przejrzystemu, czytelnemu menu łatwo będzie Państwu dotrzeć do poszukiwanych informacji!

Jako innowacyjne Przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem, cieszące się zaufaniem Kontrahentów krajowych i zagranicznych, pragniemy także dla Państwa być niezawodnym, godnym zaufania Partnerem Biznesowym.

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022/POPW 1.4 Z DNIA 24.03.2022 GOTEX TEXNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

stosując zasadę rozeznania rynku przewidzianą w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym 
w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie Strategii Wzorniczej drogą do zwiększenia konkurencyjności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa wartości niematerialnych i prawnych obejmujących wykonanie projektu oraz wdrożenie modyfikacji portalu internetowego firmy wraz z przekazaniem praw autorskich.

Termin i miejsce składania ofert:

  1. Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą/ kurierem na adres wskazany w punkcie 1 zapytania ofertowego lub złożyć w formie podpisanych skanów na adres mailowy: biuro@gotex.pl do dnia 1 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00.
  2. Ofertę składaną osobiście lub pocztą/kurierem zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz dopisać „Oferta – Aktualizacja portalu internetowego”. W takim przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
  3. Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

Termin, miejsce oraz sposób realizacji umowy:

  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 29 kwietnia 2022 r
  2. Miejsce realizacji umowy – GOTEX TEXNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Leśniówka 74, 25-146 Kielce

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się do pobrania poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022/ POPW 1.4
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych usług
Klauzula informacyjna

GOTEX TEXNOLOGY Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – działanie 1.4 Wzór na konkurencję – ETAP II

 

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-26-0006/20-02

Tytuł Projektu: Wdrożenie Strategii Wzorniczej drogą do zwiększenia konkurencyjności

 

Cele projektu: Celem głównym projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej GOTEX TEXNOLOGY Sp. z o.o. Sp. K., dzięki wdrożeniu założeń zatwierdzonej Strategii Wzorniczej, w szczególności poprzez wprowadzenie na rynek ulepszonego produktu, o nowoczesnym i innowacyjnym, odpowiadającym oczekiwaniom użytkowników wzornictwie i zastosowaniu, w okresie realizacji projektu.
Celami pośrednimi są:
a) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej Strategii Wzorniczej, obejmującego zasoby, działania i sposoby dotarcia do klientów;
b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty;
c) poszerzenie rynków zbytu i pozyskanie nowych klientów poprzez działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych;
d) wzmocnienie pozycji firmy w branży poprzez działania związane z promocją marki;
e) efekty finansowe: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy

 

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu, GOTEX oczekuje przede wszystkim:
a) trwałej implementacji wzornictwa w rozwój firmy, wdrożenie metodyki Design Management, nawiązanie stałej współpracy z projektantami, podniesienie poziomu wiedzy na temat wzornictwa;
b) dywersyfikacji dotychczasowej oferty produktowej w obszarze usług, dzięki wzornictwu poprzez wprowadzenie nowego innowacyjnego produktu EcoDeco;
c) poszerzenie obszaru działalności i pozyskanie nowych klientów poprzez zaspokojenie potrzeb dotychczas nie uwzględnianych grup docelowych;
d) działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych;
e) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej strategii wzorniczej, obejmującego zasoby, działania i sposoby dotarcia do klientów;
f) podniesienie poziomu konkurencyjności dzięki wzornictwu;
g) efektów finansowych: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

 

Wartość projektu: 6 565 863,00 zł
Wkład Funduszu Europejskiego: 2 934 955,00 zł

 

„Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.05.00-26-0009/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”

 

„Strategia Wzornicza firmy Gotex drogą do zwiększenia konkurencyjności” – Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencyjność I etap.

Rozbudowa floty transportowej

ciezarowki 2_00000_00000Informujemy, że jesteśmy w trakcie rozbudowy Naszej Floty transportowej, wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, potrzebom i wymaganiom, w zakresie systematyczności i terminowości dostaw, co daje Gwarancję Niezawodnej Współpracy!

Innowacyjny system technologiczny formowania włókien

rolki-gotexInformujemy, że w naszym Przedsiębiorstwie został wprowadzony innowacyjny system technologiczny formowania włókien, który umożliwił uzyskanie: jednorodności, równości, zwiększonej puszystości włóknin, odpowiedniego zgrzewu i powtarzalności różnych gramatur wytwarzanego produktu. Dzięki stałym działaniom w ulepszaniu procesu produkcji możemy zagwarantować najwyższą jakość produkowanych włóknin.

Nowa strona internetowa GOTEX

Witamy na nowej stronie internetowej. Stworzyliśmy z myślą o naszych klientach nowoczesną witrynę informacyjno – kontaktową. Przyszli klienci mają możliwość zapoznania się z naszą ofertą produktową, a dotychczasowi klienci mają ułatwiony kontakt z naszą firmą. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie.